شعبه مرکزی: حاشیه تعبدی، روبروی تعبدی 4


شعبه یک: حر عاملی، نبش تعبدی، مجتمع رضا، طبقه منهای یک


37052302 – 37052301 – 37052300 (051)


موبایل: 09153110299 – موبایل: 09353762955
  1. مساحت زیر1/5مترهمان1/5مترمحاسبه میگردد.
  2. جهت سفارش ابتدا بامدیرت فروش کدمورد نظرهماهنگ شود در صورت موجود بودن به مشتری اعلام میگرددو ازطریق فکس سفارش دریافت می شود.
  3. سفارش پس از دریافت به هیچ وجه تغییر پذیر نیست.
  4. موتور برقی کناررو-موتوربرقی بالارو چینی-موتوربرقی بالارو اروپایی موجود است.